• Zbiórki publiczne po nowemu

    Zgłoś lub rozlicz zbiórkę!

  • Karta Dużej Rodziny

    Złóż wniosek lub zostań partnerem!Warning: Parameter 3 to botmosfile() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 3 to botjDownload() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136
Organizacje Pożytku Publicznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 22 Październik 2009 21:16

 

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO


Stosownie do przepisów uchwalonej w dniu 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą od dnia 1 stycznia 2004 r. uzyskiwać szczególny status organizacji pożytku publicznego. Ze statusem tym związane są szczególne uprawnienia, ale też i obowiązki takich organizacji, głównym celem jego utworzenia było stworzenie pewnej elity wśród podmiotów zaliczanych do trzeciego sektora. Elity prowadzącej działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, której cechą charakterystyczną jest transparentność zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.
Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli m.in.:


•    prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
•    nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzić ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
•    cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;
•    posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
•    posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji;
•    podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
•    sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości,
•    sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości,
•    przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.


O status organizacji pożytku publicznego może się ubiegać organizacja prowadząca działalność w zakresie:


•    pomocy społecznej;
•    zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym; 
•    działalności charytatywnej;
•    podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
•    działalności na rzecz mniejszości narodowych;
•    ochrony i promocji zdrowia;
•    działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
•    promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
•    działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
•    działalności wspomagającej rozwój gospodarczy;
•    działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych;
•    nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
•    krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
•    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
•    kultury fizycznej i sportu;
•    ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
•    porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
•    upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
•    upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
•    ratownictwa i ochrony ludności;
•    pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
•    ochrony praw konsumentów;
•    integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
•    promocji i organizacji wolontariatu.


Przywileje organizacji pożytku publicznego:


•    użytkowanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach,
•    prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych,
•    zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego.
•    możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji,
•    korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.

 

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE ZE STATUSEM ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO


Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia sprawozdania z działalności. Roczne sprawozdanie z działalności organizacji składa się ze sprawozdania merytorycznego i ze sprawozdania finansowego. Więcej >>

Oprócz tego organizacje pożytku publicznego podlegają specjalnemu nadzorowi właściwego ministra. Zgodnie z art. 28 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad działalnością organizacji pożytku publicznego w zakresie korzystania z uprawnień wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego nadzór sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie - Minister Pracy i Polityki Społecznej)

 

PRZYWILEJE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO


Przywileje organizacji pożytku publicznego mają zastosowanie w części dotyczącej prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego, co oznacza że nie dotyczą one prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wymaga tez podkreślenia, że kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne i jednostki organizacyjne korzystają, z innego tytułu, z większości uprawnień przewidzianych dla organizacji pożytku publicznego.


1. Przywileje prawno-podatkowe


W art. 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawodawca stworzył organizacjom pożytku publicznego możliwość skorzystania z szeregu uprawnień podatkowych. Jednym z ważniejszych jest zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto organizacji pożytku publicznego są na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) całkowicie zwolnione od podatku od nieruchomości w części zajętej na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego. Natomiast wysokość stawek podatku od nieruchomości, na nieruchomości zajęte przez organizacje pożytku publicznego na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej, nie może być wyższa niż 0,31 zł od 1 m2 powierzchni - w przypadku gruntów i 5, 82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - w przypadku budynków lub ich części (art. 5 ust. 1 pkt 1c i 2e tej ustawy).


Organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - zwolnione są również od opłaty skarbowej - zwolnienie to dotyczy czynności związanych wyłącznie z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego (art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.)). Ponadto są one, na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.), zwolnione z opłat sądowych (w tym więc opłat z tytułu wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym). Zwolnienie to nie obejmuje jednak spraw związanych z prowadzoną przez organizacje działalnością gospodarczą. Podobnie od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są organizacje pożytku publicznego, ale tylko wtedy gdy dokonana czynność cywilnoprawna dotyczy nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (art. 8 pkt 2a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.).


2. Prawo użytkowania nieruchomości


Organizacje pożytku publicznego mogą nabywać prawo użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na preferencyjnych zasadach. Oznacza to, że minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może dokonać darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz organizacji pożytku publicznego. W przypadku zaś niewykorzystania nieruchomości na cel określony w umowie, a także w razie utraty przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego - nastąpi odwołanie darowizny. Ponadto właściwy organ za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), organizacjom pożytku publicznego - jeżeli nieruchomość będzie wykorzystywana na cel prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego. Organizacje pożytku publicznego mają również pierwszeństwo przy przejmowaniu nieruchomości będących w dyspozycji administracji publicznej w wynajem, dzierżawę i użytkowanie przed innymi kandydatami, jeżeli nieruchomości te będą im niezbędne dla prowadzenia działalności pożytku publicznego.
Należy jednakże pamiętać, że z chwilą utraty przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego użytkowanie wygasa, zaś umowa najmu lub dzierżawy może zostać wypowiedziana bez zachowania terminów.

 

3. 1%


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła niezmiernie ważną dla organizacji pożytku publicznego możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na ich rzecz. Podatnik od dnia 1 stycznia 2004 r., a w praktyce od momentu powstanie pierwszej organizacji pożytku publicznego może przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Począwszy od zeznań podatkowych składanych za 2007 r. alokacja 1% odbywa się za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowegp.


4. Pozostałe uprawnienia


Zgodnie z art. 189 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 ze zm.) poborowi będą mogli odbywać służbę zastępczą w organizacjach pożytku publicznego, z wyjątkiem prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej. Oznacza to, że poborowi, będą mogli odpracowywać wojsko we wszystkich organizacjach pożytku publicznego, bez względu na to czy są to stowarzyszenia, czy fundacje, wyłącznie jednak w ramach działalności statutowej tych organizacji.
Ponadto organizacje pożytku publicznego będą miały prawo, a publiczne radio i telewizja obowiązek umożliwienia organizacjom nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez nie działalności nieodpłatnej (art. 23a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 ze zm.). Zasady dostępu organizacji do mediów publicznych - o ile Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uzna to za zasadne - zostaną określone w rozporządzeniu.


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnianiu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143) organizacje pożytku publicznego są jednym z podmiotów uprawnionych do tworzenia centrów integracji społecznej.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku dochodowego są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie to ma zastosowanie w sytuacji, gdy dowód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na działalność statutową, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tej działalności oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów )art. 17 ust. 1 pkt 6c oraz ust. 1b ustawy).
W/wym. zwolnienie, w przypadku organizacji pozarządowych przeznaczających dochody na działalność statutową, stosuje się również w sytuacji lokowania dochodów poprzez nabycie obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także na nabycie innych papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (por. art. 17 ust. 1e i ust. 1f ustawy).
Mówiąc o uprawnieniach organizacji pożytku publicznego należy pamiętać, że mogą one na takich samych zasadach, jak organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - nie posiadające tego statusu, korzystać ze świadczeń wolontariuszy i otrzymywać dotacje na zlecone zadanie publiczne.

 

UTRATA STATUSU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO


Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 49a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, tracą status organizacji pożytku publicznego z chwilą wykreślenia z urzędu lub na wniosek. Należy podkreślić, że wykreślenia to nie oznacza, że dana organizacja, bądź podmiot nie może funkcjonować na właściwych im zasadach np. jako fundacja czy stowarzyszenie (nie posiadające statusu organizacji pożytku publicznego oczywiście), odpowiednio do podstawy prawnej tego funkcjonowania.
Zgodnie z art. 33 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przypadku nie usunięcia przez organizację pożytku publicznego uchybień stwierdzonych podczas kontroli minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego posiada uprawnienie do wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o pozbawienia takiej organizacji statusu organizacji pożytku publicznego.
W przypadku utraty przez organizację lub właściwy podmiot statusu organizacji pożytku publicznego, ciąży na nich obowiązek wykorzystania na własną działalność pożytku publicznego, w terminie 6 miesięcy, środki pochodzące ze zbiórek publicznych, zebrane w okresie posiadania statusu organizacji pożytku publicznego. Niewykorzystane zaś środki muszą zostać przekazane na rzecz, prowadzącej działalność statutową w tym samym lub zbliżonym zakresie, organizacji pożytku publicznego wskazanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Jednocześnie należy podkreślić, że organizacja, która nie chce dłużej być organizacją pożytku publicznego może również sama wystąpić z wnioskiem o wykreślnie z rejestru.

________________________________________
Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego wraz z takimi informacjami jak m.in.:
- pełna nazwa opp
- adres siedziby
- adres strony internetowej www - sprawozdanie finansowe i merytoryczne
- informację na temat wydatkowania środków pieniężnych otrzymanych w ramach 1% podatku
- numer konta bankowego do wpłat 1% na rzecz opp

Dodaj do:

Facebook   
Ostatnio zmieniany w Piątek, 11 Grudzień 2009 23:55
 

Galeria

 

Bannery

 
 
 
 
 
 
 
 
LOKALNE MEDIA
 
 
 
 
 
 

 .

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Strona jest własnością Urzędu Miasta Bartoszyce. Próba włamania rejestruje numer IP. Stworzone dzięki Joomla!. Designed by Lonex web host, web space. Valid XHTML and CSS.

stat4u